Apraksts

Baļotes ezers (saukts arī Balades ezers, Balodes ezers, Balotas ezers, Stirnas ezers, Stirnezers, Stirniņas ezers) ir saldūdens dabīgs ezers Jēkabpils novada Variešu un Kūku pagastā. Ezers atrodas 8 km no Jēkabpils pilsētas. Tā platība ir 180 ha.

Ezers ir salīdzinoši dziļš, tā vidējais dziļums ir 2,6 metri, taču tā maksimālais dziļums ir 4,76 metri. Ezera spoguļa laukums ir 180 ha, bet sateces baseina laukums ir 6,8 km². Gada vidējā notece ir 200 mm. Baļotes ezerā pastiprināti aug aļģes un ūdensaugi, kuru vidū ir minami meldri, hāras, glīvenes, kosas un niedres, tas ir eitrofs. Lai saglabātu ezera ūdens līmeni, ezers ir regulēts, tam ir meniķis. Ezers ir bagāts ar zivīm, tajā mīt līnis, līdaka, zutis, asaris, rauda, karūsa, zandarts, plaudis, ķīsis un karpa. Ezers ir tīrs, par ko liecina ezerā konstatētie vēži.

No ezera iztek 11 km garā Donaviņas upe, kas ietek Mazajā Daugavā Jēkabpils pilsētas teritorijā.  Ezers katru gadu tiek bagātīgi papildināts ar zivju resursiem. Pieejama labiekārtota atpūtas vieta, peldvieta, laivu noma. Noteikta licencētā makšķerēšana.

Karpu makšķerēšanas entuziastiem Baļotes ezers ir viens no populārākajiem galamērķiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Ziemā ezeru iecienījuši arī zemledus makšķernieki un uz ezera regulāri notiek ne tikai vietēja mēroga, bet arī starptautiskas makšķerēšanas sacensības. 

Baļotes ezerā kopš 2015. gada septembra ir ieviesta licencētā makšķerēšana. Makšķerniekiem ir pieejamas vairāk nekā 80 makšķerēšanas vietas (sektori).

 •  Ezerā mīt 13 zivju sugas (līdakas, plauži, pliči, raudas, ruduļi, karūsas, karpas, auslejas, zandarti, asari, ķīši, līņi un vīķes).
 • Pie ezera pieejama labiekārtota publiska atpūtas vieta. Baļotes ezers un tā apkārtne ir piemērota vieta nesteidzīgai atpūtai dabā. Pieejamas telšu vietas.

Makšķerēšanas noteikumu saīsinājums ar galvenajiem punktiem.

Licencētās makšķerēšanas organizētājs: Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV5202, tālruņa numurs:  20288065
e-pasts: vitolds.drozds@jekabpils.lv


Pieejamie licenču veidi:
Licenču derīguma termiņi:

 • vienas diennakts licence derīga licencē norādītajā datumā un laikā

Licences var iegādāties: www.manacope.lv un tīmekļvietnē www.jekabpils.lv norādītajās licenču pārdošanas vietās.

Licencētās makšķerēšanas noteikumi:

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Jēkabpils novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 28 “Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums" ar šādiem papildus ierobežojumiem: 

 • makšķerēšana atļauta visā Baļotes ezera teritorijā, izņemot speciāli noteiktajā aizsardzības zonā, kas ezerā ir norobežota ar bojām;
 • viens makšķernieks diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:
 1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;
 2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;
 3. pārējo sugu zivis līdz 5 kg no katras sugas;
 • gada licenču īpašniekiem noķerto karpu daudzums no kopējiem lomiem gadā nedrīkst pārsniegt 20 kg;
 • ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam no ledus aizliegts iegūt un paturēt lomā karpas.
 • Makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta no krasta (izmantojot 10 metru tauvas joslu), no ledus, no laivas, kā arī iebrienot ūdenī. 
 • Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Vides un dabas resursu aizsardzības prasības:

Makšķerniekam ir pienākums:

 1. makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei makšķerēšanas karti, personu apliecinošu dokumentu, attiecīgu licenci, makšķerēšanas rīkus un lomu;
 2. saudzīgi izturēties pret dabu, nepiesārņot ūdenstilpi un tās piekrastes zonu;
 3. aizpildīt makšķerēšanas licences lomu uzskaites tabulu.

Ledus periodā Baļotes ezerā aizliegts pārvietoties pa ledu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem.

Lomu uzskaite:

Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus licences atskaites lomu uzskaites tabulā. Noķerot un paturot lomā karpu, to jāreģistrē nekavējoties, bet pārējo sugu zivis jāreģistrē dienas beigās, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).

Licenču nodošanas termiņi:

 • vienas diennakts licences – 5 dienu laikā no izmantošanas dienas;
 • gada licences – līdz nākošā gada 5. janvārim.

!!Visu vienas diennakts licenču un gada licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk iegādāties vai saņemt jebkura veida licences makšķerēšanai Baļotes ezerā kārtējā un nākamajā gadā.

Iepazīties detalizētāk ar Jēkabpils novada domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums".