Apraksts

Dabas lieguma "Eglone" teritorijā atrodas vides izziņas taka sabiedrības izglītošanai. Takas maršruts ved cauri lieguma dabiskajām pļavām un ozolu audzei, paverot skatu uz Eglainītes upi un tās veco gultni, un iepazīstina ar šeit sastopamajām reto kukaiņu sugām.

Dabas liegums “Eglone” ir Natura 2000 teritorija 159 ha platībā, izveidota, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jauktos platlapju mežus, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu - apšu, egļu, bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi. Vairāki nogabali izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā mēreni mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas. Teritorijā atrodas vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās. No aizsargājamiem augu, ķērpju un putnu sugām sastopamas - jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c.

Vidējais apmeklējuma ilgums: 2 stundas

Lielisks atpūtas punkts pirms vai pēc takas apskates ir Tadenavas bibliotēka, kurai līdzās ierīkota atpūtas vieta "Pie Eglainītes". Bibliotēkā atvērts dabas lieguma "Eglone" informācijas centrs, kurā izvietota informācija par liegumā sastopamajām da­bas vērtībām. Dabas lieguma “Eglone” vides izglītības centrs pieejams pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 

Apmēram kilometra attālumā apskatāms Raiņa muzejs Tadenava (sezona: maijs - oktobris)

GPS: 56.183682, 26.110386 (taka), 56.181849, 26.115922 (atpūtas vieta)

Pievienot favorītiem

Kontakti

Darba laiks

  • Pirmdiena 8:00-13:00
  • Trešdiena 8:00-16:00
  • Piektdiena 8:00-16:00